Skip to main content
Pobierz w PDF

Regulamin Hodowli Związku Kynologicznego Owczarka Staroniemieckiego w Polsce

 

§ 1 Regulamin Hodowli ZKOSwP wprowadza się na podstawie § 26 /i Statutu Związku Kynologicznego Owczarka Staroniemieckiego w Polsce

§ 2 Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli ZKOSwP należy do Zarządu Głównego Związku.

§ 3 Polska Księga Rodowodowa PKROS

1. W ZKOSwP są rejestrowane psy rasy Owczarek Niemiecki, odmiany długowłosej, linii DDR (preferowane), typu pierwotnego; psy z rodowodami klubów innych państw hodowane jako Altdeutcher Schaferhunde; psy rasy Owczarek Niemiecki odmiany długowłosej jeśli ich fenotyp i charakter spełnia wymogi wzorca, oraz są co najmniej od trzech pokoleń długowłose (tzw. Altdeutcher 1 generacji) .

2. W ZKOSwP nie mogą być rejestrowane psy z organizacji powstałych po 31.12.2011 r.

3.W Księdze Wstępnej ZKOSwP mogą być rejestrowane psy rasy Owczarek Niemiecki po psach linii użytkowej, które urodziły się z długim włosem. Szczenięta po tych psach które zakwalifikują się do hodowli otrzymują rodowody na ogólnych zasadach z zaznaczeniem generacji.

§ 4 Rodowód

1. Rodowód wydany przez Związek Kynologiczny Owczarka Staroniemieckiego w Polsce jest wypisem z Polskiej Księgi Rodowodowej PKROS

2. Rodowód jest poświadczeniem pochodzenia psa.

3. Rodowód zawiera również informacje o jakości hodowlanej przodków, a w szczególności tytuły championa, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych.

4. Wszystkie szczenięta o znanym 4-pokoleniowym pochodzeniu, wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w Związku otrzymują rodowody i są rejestrowane w ZKOSwP, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zakwalifikowani do hodowli.

5. Pies/suka może mieć wpisaną w rodowód adnotację o wykluczeniu z hodowli; adnotacja taka może być wpisana podczas przeglądu miotu lub przeglądu hodowlanego.

6. Rodowód może zawierać informację o przeprowadzonych testach genetycznych potwierdzających pochodzenie.

7. Klub uznaje rodowody i metryki wydawane przez inne organizacje kynologiczne, polskie i zagraniczne, prowadzące księgi rodowodowe, gwarantujące czystość rasy, za wyjątkiem rodowodów organizacji powstałych po 2012 roku.

§ 5 Hodowle

1. Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowle na terenie RP zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający co najmniej jedną sukę hodowlaną oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

2. Wniosek o przydomek hodowca składa na specjalnym formularzu do Zarządu Głównego, podając minimum trzy proponowane przydomki

3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli.

4. Nazwę psa pisze się wielkimi literami zaś przydomek małymi; przydomek może być pisany po lub przed nazwą psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.

5. Wszystkie zmiany przydomka muszą być zatwierdzone przez Zarząd Główny. Przydomek może być przekazany na podstawie pisemnej umowy innej osobie; o zmianie właściciela przydomka należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Główny

§ 6 Suka hodowlana

1. Do hodowli może być użyta suka zarejestrowana w ZKOSwP, pod warunkiem, że została zakwalifikowana do hodowli. Sukę taką określa się mianem suki hodowlanej.

2. Suką hodowlaną jest suka, która: a/ została zakwalifikowana do hodowli na przeglądzie hodowlanym lub uzyskała co najmniej ocenę bardzo dobrą w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej na minimum jednej wystawie organizowanej przez Związek lub innej organizacji współpracującej ze Związkiem, która tę rasę wystawia b/ została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B c/ posiada profil DNA d/ zaliczyła pozytywnie testy psychotechniczne e/ suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.

3. Zarząd Główny może zawiesić uprawnienia hodowlane suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie

§ 7 Reproduktor

1. Do hodowli może być użyty pies zarejestrowany w ZKOSwP, pod warunkiem, że został zakwalifikowany do hodowli. Psa takiego określa się mianem reproduktora.

2. Reproduktorem jest pies, który: a/ został zakwalifikowany do hodowli na przeglądzie hodowlanym lub uzyskał co najmniej ocenę doskonałą w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej na minimum jednej wystawie organizowanej przez Związek lub innej organizacji współpracujące ze Związkiem, która tę rasę wystawia b/ został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B c/ posiada profil DNA d/ zaliczył pozytywnie testy psychotechniczne e/do przeglądu może być dopuszczony jedynie pies, który ukończył 15 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie przeglądu psom młodszym ale wówczas należy powtórzyć przegląd lub uzyskać odpowiednią ocenę na wystawie po osiągnięciu wymaganego wielu 15 miesięcy

3. Zarząd Główny może zawiesić uprawnienia hodowlane reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Pies zarejestrowany w innej organizacji kynologicznej jest traktowany jako reproduktor, jeśli posiada uprawnienie reproduktora tejże organizacji.

§ 8 Rejestracja i przeglądy miotów

1.Aby zarejestrować miot hodowca musi:

a/ zarejestrować sukę hodowlaną, którą planuje kryć

b/ podpisać z właścicielem reproduktora potwierdzenie krycia

c/ w ciągu 3 tygodni od urodzenia szczeniąt wysłać do Zarządu Głównego formularz zamówienia rodowodów dla szczeniąt wraz z kopią potwierdzenia krycia. W przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w Związku należy dołączyć jego czytelną kopię rodowodu. Zmówienie rodowodów wysłać łącznie z dowodem wpłaty

d/ imiona wszystkich szczeniąt z danego miotu muszą zaczynać się na tą samą literę

e/ w ciągu 4-5 tygodni od urodzenia szczeniąt hodowca musi skontaktować się ze Związkiem i umówić na przegląd miotu

f/ przeglądy miotów mogą wykonywać sędziowie kynologiczni, sędziowie-stażyści oraz upoważnieni lekarze weterynarii

g/ szczenięta muszą zostać poddane przeglądowi w wieku co najmniej 6 tygodni, a maksymalnie 3 miesięcy

§ 9 Hodowca ma obowiązek:

1. rejestrować wszystkie szczenięta z jego hodowli .

2. dokonać rejestracji miotu zgodni z §8/c.

3. sprzedawać szczenięta wyłącznie z rodowodami.

4. zapewnić swoim sukom i psom właściwe warunki utrzymania, prawidłowo je pielęgnować i dbać o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

5. przed kryciem ustalić na piśmie z właścicielem reproduktora warunki krycia.

6. ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym; w szczególnych wypadkach do trzech w ciągu 24 miesięcy.

7. prawidłowo odchowywać szczenięta, dbać o ich zdrowie i prawidłową socjalizację 

8. przekazywać szczenięta nowym nabywcom nie wcześniej niż w 8 tygodniu życia.

9. poinformować właściciela reproduktora o narodzeniu szczeniąt.

10. rozliczyć się z właścicielem reproduktora zgodnie z podpisaną umową i warunkami zaznaczonymi na formularzu potwierdzenia krycia.

11. na żądanie Zarządu Głównego poddać się kontroli warunków utrzymania psów; kontrola przeprowadzana jest na koszt Związku.

12. na żądanie Zarządu Głównego, w trakcie przeglądu miotu przedstawić do kontroli szczenięta wraz z matką.

13. na żądanie Zarządu Głównego poddać swoje psy badaniom genetycznym; sposób rozliczenia kosztów badań ustala dla każdego przypadku indywidualnie Zarząd Główny.

14. zapewnić swoim sukom dożywotnią opiekę.

§ 10 Zabrania się hodowcy:

1. Przekazania szczeniąt nabywcom bez równoczesnego wydania rodowodów (m.in. rodowód nie może być użyty jako zabezpieczenie spłaty należności za szczenię).

2. używania do hodowli suk, które nie są sukami hodowlanymi i psów, które nie są reproduktorami.

3. rozmnażania suk w złej kondycji fizycznej lub psychicznej

4. rozmnażania suk i psów obciążonych chorobami i wadami genetycznymi, znacznie odbiegających od wzorca rasy, a także nadmiernie agresywnych.

§ 11 Hodowca ma prawo do:

1.uzyskania od Związku porad i wszelkich niezbędnych informacji dotyczących hodowli.

2.dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w Związku.

3. krycia reproduktorem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej.

4. odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt .

5. zastrzec w rodowodzie, że sprzedane szczenię jest niehodowlane

§ 12 Właściciel reproduktora ma obowiązek

1.zapewnić posiadanym psom należytą opiekę i prawidłowe warunki utrzymania, poddawać odpowiednim szczepieniom profilaktycznym.

2. dbać o czystość rasy i udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych.

3. przed kryciem ustalić na piśmie warunki rozliczenia z właścicielem suki, a po kryciu podpisać poświadczenie krycia.

4. na żądanie Zarządu Głównego poddać się kontroli warunków utrzymania psa; kontrola przeprowadzana jest na koszt Związku.

5.na żądanie Zarządu Głównego poddać swoje psy badaniom genetycznym; sposób rozliczenia kosztów badań ustala dla każdego przypadku indywidualnie Zarząd Główny.

6. zapewnić swoim psom dożywotnią opiekę.

§ 13 Zaleca się, aby właściciel reproduktora:

1. brał udział w wystawach psów rasowych.

2. poddawał swoje psy przeglądom hodowlanym, testom psychicznym i badaniom w kierunku chorób dziedzicznych oraz poddał się ocenie warunków utrzymania reproduktora.

§ 14 Zabrania się właścicielowi reproduktora

1. używania do krycia psów obciążonych chorobami genetycznymi, znacznie odbiegających od wzorca rasy, a także nadmiernie agresywnych lub w złej kondycji fizycznej.

2. krycia suk, które nie są sukami hodowlanymi.

§ 15. Właściciel reproduktora ma prawo:

1. odmówić udostępnienia psa do krycia bez podania przyczyny.

2. ustalić dowolne warunki krycia. 3. uzyskać od Związku porady i wszelkie niezbędne informacje dotyczące hodowli oraz dostęp do listy hodowli.

4. używać swojego psa do krycia suk zarejestrowanych w innych organizacjach kynologicznych, o ile przepisy tamtych organizacji na to pozwalają.

§ 16 Ekwiwalent za krycie.

Zaleca się, aby przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora sporządzili pisemną umowę dotyczącą warunków krycia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Zaleca się stosowanie następujących wariantów:

1) krycie za szczenię; – po odchowaniu minimum 4 szczeniąt właściciel reproduktora wybiera 1 szczenię przed ukończeniem przez nie 4 tygodni i odbiera je w 8 tygodniu życia; jeśli hodowca zostawia jedno szczenię we własnej hodowli, ma pierwszeństwo wyboru. Nieodebranie szczenięcia przed ukończeniem 9 tygodni, upoważnia hodowcę do sprzedania go i wypłacenia właścicielowi reproduktora kwoty równej średniej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt. – po odchowaniu 3 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 3/4 kwoty równej średniej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt. – po odchowaniu 2 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/2 kwoty równej średniej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt. – po odchowaniu 1 szczenięcia właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/4 kwoty ze sprzedaży szczeniaka.

2) krycie za średnią wartość rynkową szczenięcia; – właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości rynkowej 1 szczenięcia (wg umowy przed kryciem); należność ta powinna być uregulowana w ciągu 4 miesięcy od daty narodzin szczeniąt. – w przypadku odchowania mniej niż 4 szczeniąt stosuje się: a. po odchowaniu 3 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 3/4 wartości rynkowej szczenięcia b. po odchowaniu 2 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/2 wartości rynkowej szczenięcia, c. po odchowaniu 1 szczenięcia właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/4 wartości rynkowej szczenięcia.

3) krycie za ekwiwalent pieniężny; – po dokonaniu krycia właściciel suki wypłaca właścicielowi reproduktora kwotę ustaloną przed kryciem; opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na efekt krycia; w przypadku nieudanego krycia, hodowca ma prawo ponownego krycia bez dodatkowej opłaty.

§ 17 Dokumentacja hodowlana

Dokumentację psów zarejestrowanych w Związku stanowią:

1/ księga rodowodowa ZKOSwP w wersji elektronicznej.

2/ spis hodowli w formie elektronicznej.

3/ teczki hodowli, w których znajduje się dokumentacja hodowlana: kopie dokumentów pochodzenia, poświadczenia krycia, zamówienia rodowodów, etc.

§ 18 Zmiany danych.

1. Zmiana właściciela psa/suki lub zmiana jego adresu powinna być zgłoszona do Zarządu Głównego celem weryfikacji danych.

2. Informacja o zagubieniu rodowodu musi być zgłoszona do Zarządu Głównego by otrzymać nowe dokumenty. W takim przypadku dokumenty będą miały adnotację DUPLIKAT.

§ 19 Przegląd hodowlany

1. Przegląd hodowlany mogą przeprowadzić sędziowie krajowi lub międzynarodowi.

2. Do przeglądu mogą być dopuszczone jedynie psy i suki, które ukończyły 15 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie przeglądu psom / sukom młodszym, ale wówczas należy powtórzyć przegląd lub uzyskać odpowiednią ocenę na wystawie po osiągnięciu wymaganego wielu 15 miesięcy.

3. Do przeglądu mogą być dopuszczone jedynie psy i suki, które są tatuowane lub oznakowane w inny sposób akceptowany przez Związek.

4. Wynik przeglądu jest wpisywany w kartę przeglądu hodowlanego.

§ 20 Opłaty Opłaty za rejestracje psów i przydomków, wydawanie rodowodów i ich duplikatów oraz za wszystkie rodzaje przeglądów zawarte są w cenniku, który zatwierdza Walne Zebranie Związku.

§ 21 Postanowienia końcowe.

1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli ZKOSwP należy do Zarządu Głównego.

§ 22
Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, Zarząd Główny może pozbawić hodowcę członkostwa w Związku; nałożyć karę finansową.

1. We wszystkich przypadkach:

1) organem odwoławczym od decyzji Zarządu Głównego jest Walne Zebranie Członków Związku.

2. Decyzje Walnego Zebrania Członków Związku są ostateczne.

§ 24 W przypadku ustania członkostwa właściciela teczka hodowli jest przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym ustało członkostwo, natomiast dane jego psów/suk pozostają bezterminowo wpisane w dokumentację ZKOSwP. 

Pobierz w PDF