Skip to main content
Pobierz w PDF

Statut Stowarzyszenia

 

Związek Kynologiczny Owczarka Staroniemieckiego w Polsce – Związek Kynologiczny Owczarka Niemieckiego w Polsce 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kynologiczny Owczarka Staroniemieckiego w Polsce – Związek Kynologiczny Owczarka Niemieckiego w Polsce w dalszych postanowieniach statutu zwane Związkiem. Związek może używad także nazw skróconych „Związek Kynologiczny Owczarka Staroniemieckiego w Polsce”, „Związek Kynologiczny Owczarka Niemieckiego w Polsce”, „ZKOSwP”, „ZKONwP”. 

§ 2 

1. Związek jest zrzeszeniem osób fizycznych, hodowców mających na celu realizowanie zadao związanych z hodowlą i propagowaniem rasy owczarek niemiecki typu staroniemieckiego oraz współczesnego eksterierowego i użytkowego, a także ochronę zwierząt, dbanie i egzekwowanie dobrostanu zwierząt. 

2. Związek działa w oparciu o zaangażowanie społeczne swoich członków motywowanych dążeniem do osiągnięcia celu programowego. 

§ 3 

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Nysa a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowośd prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawy o ochronieZzwierząt (Dz.U. Poz. 856) oraz niniejszego statutu. 

§ 5 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 6 

Stowarzyszenie może należed do innych krajowych międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 

§ 7 

Działalnośd Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 8 

Celami stowarzyszenia są: 

a) prowadzenie, nadzór i wspieranie hodowli owczarka niemieckiego w typie staroniemieckim, eksterierowym i użytkowym; 

b) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności hodowli owczarka niemieckiego; 

c) promocja rasy; 

d) ochrona zwierząt i nadzór nad zachowaniem dobrostanu zwierząt. 

§ 9 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

e) organizowanie spotkao, prelekcji, wystaw oraz innych imprez; 

f)prowadzenie ośrodka informacji o hodowli owczarka niemieckiego; 

g) prowadzenie działalności wydawniczej; 

h) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania; 

i) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach dotyczących hodowli i ochrony zwierząt; 

j) opiniowanie projektów dotyczących hodowli oraz ochrony zwierząt; 

k) szkolenie i nadawanie uprawnieo sędziowskich oraz kontrolnych; 

l) wydawanie rodowodów i prowadzenie ksiąg rodowodowych; 

m) kontrola dobrostanu zwierząt i prowadzenie czynności związanych z jego zachowaniem; 

n) nadawanie uprawnieo hodowlanych oraz tytułów championów i wydawanie championatów; 

o) inne działania realizujące cele statutowe, 

§ 10 

Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może byd przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. 

Rozdział III 

Członkowie – prawa i obowiązki 

§ 11 

Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może byd jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 12 

Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych, 

b. wspierających, 

c. honorowych. 

§ 13 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byd każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która: 

d. złoży deklarację członkowską, 

e. przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia, 

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 14 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostad osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu. 

§ 15 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może byd osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalnośd i rozwój Stowarzyszenia. 

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 3 członków Stowarzyszenia. 

§ 16 

1. Członkowi zwyczajni mają prawo: 

f. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

g. korzystania z dorobku, majątku i wielkich form działalności Stowarzyszenia, 

h. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

i. zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia, 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

j. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

k. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

l. regularnego opłacania składek, 

m. przestrzegania zasad hodowli owczarka niemieckiego 

§ 17 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brad udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, pyzatym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

§ 18 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeo, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 19 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

n. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

o. wykluczenia przez Zarząd: 

 Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

 Z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

 Z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy, 

 Utraty praw obywatelskich na Mozy prawomocnego wyroku sądu, 

p. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

§ 20 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 21 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna, 

§ 22 

Kadencja wszystkich władz i organów Stowarzyszenia trwa pięd lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 23 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 24 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

§ 25 

Walne Zgromadzenie Członków może byd zwyczajne i nadzwyczajne. 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na pięd lat przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyd w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne. 

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

d. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

e. uchwalania zmian statutu, 

f. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeoskiego, 

g. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

h. rozpatrywanie sprawozdao z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

i. uchwalanie regulaminu Zarządu 

j. uchwalanie budżetu, 

k. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeo na rzecz Stowarzyszenia, 

l. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

m. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao władz Stowarzyszenia, 

n. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 

o. rozpatrywanie odwołao od uchwały Zarządu i orzeczeo Sądu Koleżeoskiego, 

p. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

q. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, 

§ 27 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie za zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z Prezesa, zastępcy i sekretarza. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak nż raz na kwartał. 

§ 28 

Do kompetencji Zarządu należy: 

r. realizacja celów Stowarzyszenia, 

s. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

t. sprawozdanie planów pracy i budżetu, 

u. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

v. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

w. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

x. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

y. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 

z. przyjmowanie i skreślanie członków, 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalnośc nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, oraz dwóch członków. 

§ 30 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

aa. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 

bb. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

cc. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, 

dd. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

ee. składanie sprawozdao ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

§ 31 

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpid w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powoład nie więcej niż połowę składu organu. 

Rozdział V 

Majątek i Fundusze 

§ 32 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a. ze składek członkowskich, 

b. darowizn, spadków, zapisów, 

c. dochodów z własnej działalności statutowej, 

d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia, 

e. dotacji i ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

§ 33 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeo woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu. 

Rozdział VI 

Postanowienia koocowe 

§ 34 

Uchwałę w sprawie zmian statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 35 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

§ 36 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 

Niniejszy statut uchwalono w dniu 12 marca 2022 r. 

Prezesa Sekretarz 

Pobierz w PDF